IICS

Yi-Ming Zhuang
Name Yi-Ming Zhuang
Graduate Year 107
School name NCU
Thesis Title Faith in Scientism - Zhang Zhijiang's Guo-Shu Movement
Mentor/Advisor Chien-Ting Lin